Veikala noteikumi

Personas un termini

 1. Pārdevējs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Golin Riga”, adrese Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011, reģistrācijas Nr. 40103571256, tālruņa Nr. 67 630 760
 2. Apmeklētājs: persona, kura izmanto veikalu, nenoslēdzot pirkuma līgumu.
 3. Pircējs: persona, kura noslēgusi pirkuma līgumu ar pārdevēju
 4. Patērētājs: pircējs, kurš ir patērētājs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem
 5. Veikals: mājas lapa adresē www.superprieks.lv, kura piedāvā iespēju iegūt informāciju par precēm un noslēgt pirkuma līgumu
 6. Prece: jebkura prece, kuru pārdevējs piedāvā nopirkt veikalā

 

Vispārīgie noteikumi

 1. Veikals ir pieejams apmeklētājam tāds, kāds tas ir jebkurā konkrētā brīdī. Pārdevējs nedod nekādas tiešas vai netiešas garantijas vai apliecinājumus par veikala pieejamību vai tā darbību.
 2. Pārdevējs neatbild par jebkādu sakaru tīklu darbības traucējumiem, kas var traucēt veikala funkcionalitāti vai darbību, tostarp, bet ne tikai, pirkumus tiešsaistē un jebkādu datu iesniegšanu.
 3. Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar veikalu un tajā attēloto saturu, pieder pārdevējam vai trešajām personām. Pircējam netiek piešķirtas nekādas tiesības attiecībā uz veikalu vai tajā redzamo saturu. Jebkura veikala satura izmantošanai jebkādā veidā ir jāsaņem atļauja no pārdevēja un, ja nepieciešams, no attiecīgajām trešajām personām.

 

Pirkuma līguma noslēgšana un piegāde

 1. Informācija par katru preci un tās cenu ir norādīta attiecīgajai precei atbilstošajā veikala lapā. Ja nav sniegta apmeklētājam būtiska informācija, tad apmeklētājs var uzdot pārdevējam jautājumus par preci, izmantojot veikalā norādītos saziņas veidus. Ja apmeklētājam pārdevēja sniegtā informācija nešķiet skaidra un pietiekama, tad apmeklētājs preci nepērk.
 2. Preces cenā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Papildus preces cenai var būt jāapmaksā apstrādes, iepakošanas un piegādes izmaksas (turpmāk “piegādes izmaksas”).
 3. Piegādes izmaksas atkarīgas no piegādājamo preču daudzuma, izvēlētā piegādes veida un piegādes vietas, kā arī citiem faktoriem. Piegādes izmaksas tiek norādītas pasūtījuma noformēšanas procesā, pēc preču, to piegādes adreses un piegādes veida izvēles.
 4. Preces cena un piegādes izmaksas var mainīties bez brīdinājuma un tiek fiksētas pasūtījumā tieši pirms tā apmaksas.
 5. Preces cena un piegādes izmaksas tiek iekasētas valūtā, kas norādīta attiecīgajā pasūtījumā. Pircējs ir atbildīgs par jebkādām valūtas maiņas izmaksām.
 6. Papildus preces cenai atkarībā no piegādes valsts var tikt piemērotas muitas maksas un nodevas. Par jebkādām papildu nodevām vai importa nodokļiem, ko uzliek muitas iestādes, un par muitas darbību veikšanas izmaksām ir atbildīgs pircējs. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām ar muitu saistītām izmaksām.
 7. Apmeklētājs, izmantojot veikala funkcionalitāti, noformē pasūtījuma projektu, pievienojot iepirkumu grozam (pasūtījuma projektam) vismaz vienu preci. Apmeklētājam ir iespēja pievienot iepirkumu grozam (pasūtījuma projektam) citas preces un dzēst pievienotās preces no tā pirms pasūtījuma apmaksas. Preču ievietošana iepirkumu grozā (pasūtījuma projektā) nerada saistības starp pircēju un pārdevēju, pat ja pārdevējs var būt informēts par tajā ievietotajām precēm.
 8. Pirms pasūtījuma apmaksas apmeklētājs norāda pasūtījumā iekļauto preču piegādes adresi kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, Lielbritānijā vai Šveicē. Piegāde uz citām valstīm var būt iespējama, ja apmeklētājs to īpaši saskaņo ar pārdevēju. Pirkuma līgumu ar piegādi uz citām valstīm nav iespējams noslēgt, izmantojot veikalu.
 9. Lai noslēgtu pirkuma līgumu, apmeklētājs samaksā par pasūtījumā iekļautajām precēm un to piegādes izmaksas, izmantojot kādu no veikalā norādītajiem apmaksas veidiem.
 10. Pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un kļūst saistošs pircējam un pārdevējam, kad pārdevējs ir saņēmis samaksu par attiecīgajā pasūtījumā iekļautajām precēm un to piegādi.
 11. Pēc maksājuma saņemšanas pārdevējs nosūta pirkuma līguma apstiprinājumu (rēķinu) uz pircēja norādīto e-pasta adresi.
 12. Kad pārdevējs ir saņēmis pilnu samaksu par pasūtījumā iekļautajām precēm un to piegādi, pārdevējs nodod pieprasījumu Printful, Inc. (Delaveras sabiedrība, kas atrodas 11025 Westlake Dr., Charlotte NC 28273, USA), lai tā izgatavotu attiecīgajā pasūtījumā iekļautās preces un nosūtītu tās uz attiecīgajam pasūtījumam norādīto piegādes adresi.
 13. Prece pāriet pircēja īpašumā un pircējam pāriet visi ar preces bojājumiem un bojāeju saistītie riski, kad tā ir nodota pircējam vai pircēja norādītajam saņēmējam.
 14. Pārdevējs neatbild par piegādes aizkavēšanos pircēja sniegtās nepilnīgas vai neprecīzas informācijas dēļ. Pircējs uzņemas visus riskus, kas izriet no nepilnīgas vai nepareizas adreses norādīšanas, kā arī par sūtījuma nozaudēšanu vai piegādi nepareizam saņēmējam.
 15. Prognozēto piegādes termiņu pārdevējs paziņo Pircējam kopā ar pirkuma līguma apstiprinājumu. Preces piegādes termiņš ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem, kas var rasties piegādes procesa laikā (piemēram, no izvēlētā piegādes veida un pārvadātāja darbības, kā arī no muitas iestādēm, ja tādas ir iesaistītas). Jebkura norāde par piegādes datumu nākotnē ir nesaistoša prognoze un tā var tikt mainīta. Pircējs var izmantot piegādes izsekošanas pakalpojumu, ja un kā to nodrošina attiecīgais pārvadātājs.
 16. Saņemot preces pircējs pārbauda, vai visas attiecīgajā pasūtījumā iekļautās preces ir piegādātas un vai preču iepakojums piegādes brīdī ir nebojāts. Konstatējot iepakojuma bojājumus vai citas neatbilstības, pircējam tie jāatzīmē piegādes dokumentā vai nekavējoties un ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc piegādes saņemšanas jāinformē pārdevējs, norādot iebildumu raksturu un pievienojot pierādījumus (piemēram, bojātās sūtījuma vai bojāto preču fotogrāfijas, pašas bojātas preces, utt.).
 17. Ja prece ir bojāta, defektīva vai nav piegādāta, pārdevējs ar pircēja piekrišanu var piegādāt pircējam aizvietojošu preci vai atmaksāt bojātās, defektīvās vai nepiegādātās preces vērtību.
 18. Pircējs nodrošina preču saņemšanu norādītajā piegādes adresē. Atpakaļ sūtītās piegādes tiks nosūtītas atkārtoti tikai pēc tam, kad pārdevējs būs saņēmis samaksu par atkārtotas piegādes izmaksām. Ja pircējs nepieprasa atpakaļ sūtītās preces atkārtotu nosūtīšanu 30 dienu laikā pēc preces atpakaļsūtīšanas dienas, tad uzskatāms, ka pircējs ir atkāpies no pirkuma līguma un atteicies no preces. Šādā gadījumā pārdevējs atmaksā pircējam preces pirkuma cenu 30 dienu laikā pēc tam, kad konstatēta pircēja atkāpšanās no pirkuma līguma.

  

Defektu pieteikšana, naudas atmaksāšana

 1. Ja pircējs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nav patērētājs, tad jebkuras piegādātās preces defekta vai bojājuma gadījumā, ja tie pastāvēja piegādes brīdī, vienīgais līdzeklis, kas pieejams pircējam, ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma attiecībā uz bojāto preci un pieprasīt preces cenas un ar to saistīto piegādes izmaksu atmaksu. Šāds pieprasījums jāiesniedz 14 dienu laikā no defektīvās vai bojātās preces saņemšanas dienas un pieprasījumam jāpievieno pierādījumi par bojājumu vai defektu.
 2. Patērētājs, var iesniegt pretenzijas par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ja neatbilstība ir pastāvējusi Preces piegādes brīdī, 2 gadu laikā pēc līgumam neatbilstošās preces saņemšanas un 2 mēnešu laikā pēc dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.
 3. Patērētāja tiesības sakarā ar līgumam neatbilstošu preci un Patērētāja pieprasījumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
 4. Ja pārdevējs atsakās izpildīt Patērētāja prasījumu vai Patērētāju neapmierina pārdevēja piedāvātais risinājums, Patērētājs ir tiesīgs vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja: Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010, Tālr.: 65452554;, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, vai tiesā.
 5. Ja sakarā ar preces defektu vai sakarā ar pirkuma līguma atcelšanu, vai sakarā ar Patērētāja atteikuma tiesību izlietošanu pircējam pienākas naudas maksājumi no pārdevēja, tad pārdevējs tos izmaksā pircējam 14 dienu laikā pēc tam, kad maksāšanas pienākums stājies spēkā, izmantojot to pašu maksāšanas līdzekli, kādu pircējs izmantoja samaksai par attiecīgo preci.

 

Atteikuma tiesības

 1. Atteikuma tiesības var izmantot tikai Patērētājs.
 2. Patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas dienas, par to brīdinot pārdevēju.
 3. Pārdevējs var piegādāt pircējam atteikuma veidlapu nosūtot to uz pasūtījuma noformēšanas laikā norādīto pircēja e-pasta adresi vai uz norādīto sūtījuma piegādes adresi.
 4. Ja Patērētājs vēlas izmantot atteikuma tiesības, viņam ir jānosūta aizpildīta atteikuma veidlapa vai e-pasts uz superprieks@golin.com, norādot Patērētāja vārdu un uzvārdu, adresi, preces nosaukumu, no kuras pirkuma Patērētājs atsakās, preces saņemšanas datumu, Patērētāja bankas konta numuru un paziņojums par atkāpšanos no preces pirkuma līguma.
 5. Ja Patērētājs pienācīgi izlietojis atteikuma tiesības, tad pārdevējs 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu, kā arī citas nepieciešamās informācijas saņemšanas atmaksā Patērētājam preces cenu un atbilstošu daļu no piegādes izmaksām. Atbilstošā piegādes izmaksu daļa ir tā piegādes izmaksu daļa, kas netiktu iekasēta, ja attiecīgā prece nebūtu iekļauta attiecīgajā piegādē. Pārdevējs var aizturēt izmaksu, ja pārdevējs nav saņēmis preci no Patērētāja un Patērētājs nav iesniedzis pierādījumus par preces nosūtīšanu pārdevējam.
 6. Patērētājam 14 dienu laikā no rakstiska atteikuma paziņojuma nosūtīšanas dienas ir jāatdod Uzņēmumam nelietota prece, ja iespējams, ar tās oriģinālo, nebojāto iepakojumu. Prece nosūtāma uz pārdevēja norādīto adresi Tērbatas iela 30, Rīga, LV-1011. Preces atdošanas izmaksas sedz Patērētājs.
 7. Īstenojot atteikuma tiesības, Patērētājs ir atbildīgs par jebkuru preces vērtības samazināšanos, kas izriet no darbībām, kas nav savienojamas ar labas ticības principiem, tai skaitā, izmantojot preci citiem mērķiem, nevis tās rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

 

Citi noteikumi

 1. Precei netiek dotas nekādas komercgarantijas.
 2. Visi strīdi, kas rodas starp pircēju vai apmeklētāju, un pārdevēju, risināmi sarunu ceļā saskaņā ar šiem noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem. Visi strīdi starp pircēju vai apmeklētāju, un pārdevēju tiek risināti Latvijas Republikas tiesās. Strīdi starp pārdevēju un Patērētāju risināmi saskaņā ar patērētāju tiesības regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
 3. Šie noteikumi nav interpretējami tādējādi, ka tiktu ierobežotas Patērētājam likumā noteiktās tiesības, no kurām Patērētājs nevar atteikties. Ja šie noteikumi ir pretrunā ar spēkā esošo patērētāju tiesību aizsardzības likumu noteikumiem un no attiecīgajām patērētāja tiesībām nevar atteikties, tad tiek piemēroti attiecīgie piemērojamo patērētāju tiesību aizsardzības likumu noteikumi. Ja kāds no šajos noteikumos paredzētajiem atbildības ierobežojumiem izrādās neizpildāms saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tad noteikums tomēr netiek atcelts un tiek piemērots maksimāli pieļaujamā apjomā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.